Steve Jobs

तपाईंको समय सीमित , त्यसैले कसैले जीवनमा यसलाई र्व्यर्थ नबनाउनुहोस् मतभेदको पासोमा नपर्नुहोस्, जुन अरू व्यक्तिको सोचको नतिजाको साथ बाँचिरहेको

Carrie Ann Moss

People tell you the world looks a certain way. Parents tell you how to think. Schools tell you how to think. TV. Religion. And then at a certain point, if you’re lucky, you realize you can make up your own mind. Nobody sets the rules but you. You can design your own life.